ເບິ່ງຄຣິບນີ້ບໍ່ ໄ ຫ້ນ້ຳ ຕ າ ກໍ່ ຕົ ກ,ເປັນຄຣິບ ທີ່ ບິ ບ ຫົ ວ ໃ ຈທີ່ ສຸ ດ

ເບິ່ງຄຣິບນີ້ບໍ່ ໄ ຫ້ ນ້ຳ ຕ າ ກໍ່ ຕົ ກ ,ເປັນຄຣິບທີ່ ບິ ບ ຫົ ວ ໃ ຈ ທີ່ ສຸ ດ

ຄົນຮັບທີ່ສຸດຈາກໄປບໍ່ມີມື້ກັບມາໂດຍໄດ້ອຳລາ

….

ເຫດນີ້ເກີດຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ສສ ຫວຽດນາມ, ຜົວໄດ້ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ແລ້ວ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ, ເມຍມີແຕ່ນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ເບິ່ງ ທີ່ ໂ ລ ງ ສົ ບ

….

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *