ທີ່ສູນແຍກປຽ່ວຫລັກ27 ພວກເຮົາທີ່ມເກັບຕົວຢາ່ງສະຖາບັນ108 ກ.ທ ເຮັດວຽກບໍ່ເລືອກວັນເວລາ,ໜັກຫລືເບົາ, ຈະແມ່ນເສົາທິດ

ທີ່ສູນແຍກປຽ່ວຫລັກ27 ພວກເຮົາທີ່ມເກັບຕົວຢາ່ງສະຖາບັນ108 ກ ເຮັດວຽກບໍ່ເລືອກວັນເວລາ,ໜັກຫລືເບົາ, ຈະແມ່ນເສົາທີດ.​

ພວກເຮົາ​ສູ້ຊົນອົດທົນ, ຜາ່ນຜາ່ອຸປະສັກຕາ່ງໆ ຢືນຢູ່ໃນດ້ານໜ້າ ເພື່ອຢາກໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ

ພວກເຮົາເປັນສວ່ນໜື່ງຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມສະງົບທຳມາຫາກິນ

ຈົ່ງພອ້ມກັນສູ້ຕໍ່ໄປແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈດວ້ຍການກົດໄລ້ກົດແຊ✌️❤️🇱🇦

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *