ໂອນເງິນໃຫ້ແລ້ວຊີບອກເລກ 6 ໂຕ

ໄດ້ມີບໍລິສັດກຸ່ມຈຳພວກທີ່ວ່າຈະໃຫ້ເລກທີຖືກຕອ້ງກັບທຸກທ່ານພວກເຂົາຈະຕົວະໃຫ້ພວກເຈົ້າໂອນເງິນເພື່ອທີຈະລົງທະບຽນໂອນແລ້ວໂອນອີກຈົນກວ່າຊິໄດ້ຕາມທີພວກເຂົາຢາກໄດ້ແລ້ວອ້າງວ່າເປັນກົດຂອງບໍລິສັດ

ຫ້າາມຫຼົງເຊື່ອລົງທະບຽນແລ້ວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫາ້ມຫລົງເຊື່ອພວກນີ້ຢ່າງເດັດຂາດ

ຊວ່ຍກັນແຊເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມລາວຮູ້ທົ່ວເຖິງຢ່າໄດ້ຫຼົງເຊື່ອບໍລິສັດນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *