ອັບເດດ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ນະຄອນງວງພະບາງຕິດໂຄ ວິ ດຊຸມຊົນສູງເຖິງ 49 ຄົນ

ອັບເດດ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ຕົວເລກຕິດ ໂ ຄ ວິ ດ-19 ຢູ່ລາວ,

ມື້ນີ້ ຕິດເ ຊື້ ອເພີ່ມໃຫມ່ 547 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 535 ຄົນ, ເ ສ ຍຊີ ວິ ດໃຫມ່ 1 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງ 174 ຄົນ ຊຸມຊົນ 173ຄົນ

ບໍ່ແກ້ວ 11 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ຫຼວງພະບາງ 49 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ຫຼວງນ້ຳທາ 1 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ວຽງຈັນ 19 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ຊຽງຂວາງ 1 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ໄຊສົມບູນ 1 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ບໍລິຄຳໄຊ 6 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 53 ຄົນ ຊຸມຊົນ 50 ຄົນ

ຈຳປາສັກ 66 ຄົນ ຊູມຊົນ 61

ສະລາວັນ 18 ຄົນ ຊຸມຊົນ 15 ຄົນ

ຄຳມ່ວນ 141 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ເຊກອງ 2 ຄົນ ຊູມຊົນ

ອັດຕະປື 2 ຄົນ ຊຊ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *