ຊ່ວຍແຊຣ໌ແດ່! ໃຜຈະຮັບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາ ສູນ ເ ສ ຍ ພໍ່ໄປ

ຊ່ວຍແຊຣ໌ ໃຫ້ທົ່ວຫູ ທົ່ວຕາ ຄົນທຸກໆ ຄົນແດ່


ຂໍມາເວົ້າເຖິງເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາໄກ້ສູນເສຍພໍ່ໄປ


-ຢາກຖາມທຸກຄົນໃນ ສັງຄົມອອນລາຍນ໌ ວ່າ
ຢູ່ໆ ທາງການແພດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາໄປສັກ (ວັກຊີນ) ສັກມາແລ້ວເກີດມີອາຫານໄຂ້ເປັນໂລກສາຫັກຫນັກຈົນ ຕ້ອງເສຍຊີວິດ ແລ້ວ ທາງລັດຖະບານ ຈະຮັບຮູ້ ຫືຼຜິດຊອບ ຕໍ່ຄວາມເສີຍຫາຍດ້ວຍບໍ່?


ຖ້າໃຜຮູ້ ຫືຼ ໄດ້ຮັບຂ່າວ ຈາກທາງການແພດ ຫືຼທາງລັດ ກໍ່ຊ່ວຍບອກພວກເຮົາດ້ວຍແດ່!

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *