ມື້ນີ້ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2021 ມີຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມໃຫມ່ +1.128 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2021 ມີຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມໃຫມ່ +1.128 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ເ ສ ຍຊິ ວິ ດໃໝ່ 10 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດສະສົມ 284 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 512 ຄົນ

– ນະຄອນຫຼວງ: 544 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 47 (ຊຸມຊົນ)

– ວຽງຈັນ: 51(ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 15ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ: 157(ຊຸມຊົນ)

– ອຸດົມໄຊ: 117(ຊຸມຊົນ)


– ຜົ້ງສາລີ: 21(ຊຸມຊົນ)

– ໄຊຍະບູລີ: 7(ຊຸມຊົນ)

– ບໍລິຄຳໄຊ 35ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

– ເຊກອງ: 5(ຊຸມຊົນ ).

– ສາລະວັນ 2ຄົນ(ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ: 13ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

-ຫົວພັນ 1ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

-ໄຊສົມບູນ 14ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງນ້ໍາທາ: 64(ຊຸມຊົນ)

-ອັດຕາປື: 2ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 12(ຊຸມຊົນ)

-ຊຽງຂວາງ 14ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *