ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການຮັບຄຳຮ້ອງ ພ້ອມລົງນາມການຊຳລະຄ່າບໍລິການ

ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການຮັບຄຳຮ້ອງ ພ້ອມລົງນາມການຊຳລະຄ່າບໍລິການ

ພິທີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ໃນການຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຄໍາສະເໜີແກ້ ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ພິທີລົງນາມສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ເປີດພິທີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ໃນການຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຄໍາສະເໜີແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ກໍໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຄໍາສະເໜີແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບໍລິຫານ ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ (ອອນລາຍ) ຜ່ານລະບົບ Bill Payment ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ລົງນາມ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນສັກຄີພະຍານຂອງ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2019 ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາລະບົບການຮັບ ແລະ ການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຄໍາສະເໜີ ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບໍລິຫານ ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ (ອອນລາຍ), ທາງອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໃນການສ້າງລະບົບນີ້ຂຶ້ນ ຊຶ່ງລະບົບນີ້ແມ່ນເປັນລະບົບສາກົນ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ລະບົບຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກຳສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ ເຊັ່ນ: WIPO Global Brand Database, WIPO Patent scope, WIPO Global Design Database, Asean TM View, Asean Patent scope, Asean Design View ໃນປີ 2020. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນການກະກຽມ ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຄໍາສະເໜີ ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບໍລິຫານ ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ (ອອນລາຍ) ຜ່ານລະບົບ Bill Payment.

ມາຮອດປີ 2021 ໄດ້ສຳເລັດໃນການທົດລອງລະບົບ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນກົມ ແລະ ໄດ້ຈັດໃຫ້ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ. ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະຢັດເວລາ ໃຫ້ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເຈົ້າຂອງສິດ ໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ, ພັນພືດໃໝ່, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຄໍາສະເໜີຂໍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບໍລິຫານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວ: ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *