ແຝກທີ່ເກີດຄົນລະວັນທີ.ເດືອນ.ປີ

ແຝກທີ່ເກີດຄົນລະວັນທີ.ເດືອນ.ປີ

ຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີແມ່ເກີດລູກແຝດ ຫ່າງກັນ 15 ນາທີ, ຜູ້ເອື້ອຍເກີດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021

ເວລາ 23:45 ໂມງ ສ່ວນຜູ້ນ້ອງເກີດ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເວລາ 00:00 ໂມງ ເຮັດໃຫ້ແອນ້ອຍທັງ 2 ເປັນຄູ່ແຝດທີ່ເກີດຄົນລະວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ເຊິ່ງເປັນສະຖິຕິໂລກ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກ ມີໂອກາດພຽງ 1 ໃນ 2 ລ້ານເທົານັ້ນ

ອ່ານເພີ່ມ: https://apnews.com/press-release/globe-newswire/lifestyle-health-monterey-twins-salinas-4d6a464b71dd767b2b60835781d2e67d

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *