ປະກາດປິດໄປເປັນທີຮຽບຮ້ອຍ

ປະກາດປິດໄປເປັນທີຮຽບຮ້ອຍ

ສຳຫລັບດ່ານຂົວມິດພາບຫນອງຄາຍ ໄທ-ລາວ ເນື່ອງຈາກເກງວ່າການລະບາດຂອງໂອໄມຄອນຈະກັບມາຮຸນແຮງ

ທາງການໄທຈຶ່ງປະກາດປິດເພື່ອຄວບຄຸມ ການລະບາດ..

ຖ້າຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ

ປະກາດປິດໄປເປັນທີຮຽບຮ້ອຍ ສຳຫລັບດ່ານຂົວມິດພາບຫນອງຄາຍ ໄທ-ລາວ

ເນື່ອງຈາກເກງວ່າການລະບາດຂອງໂອໄມຄອນຈະກັບມາຮຸນແຮງ ທາງການໄທຈຶ່ງປະກາດປິດເພື່ອຄວບຄຸມ ການລະບາດ..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *