Lao News

ວ່າແລ້ວວ່າບໍຕ້ອງເອົາຄ່າດອງແພງ

ວ່າແລ້ວວ່າບໍຕ້ອງເອົາຄ່າດອງແພງ😂😂

_

ເມື່ອສາວພອນໄປບ້ານແມ່ຍ່າ

ບາວແມັກຈັດໄຫ້ສົມກັບຄ່າດອງແພງ🤣🤣

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button