ພົບ ສົ ບ ເ ດັ ກ ທ າ ລົ ກ ຖື ກ ຖີ້ ມ

ວັນທີ11_1_2022. ພົບສົບເດັກທາລົກຖືກຖີ້ມ

ແມ່ໃຈບັບເກີດລູກໃໝ່ເອົາຖີ້ມໄວ້ຢູ່ຂ້າງໂຮງຮຽນເຕັກນີກ_ຄົມມະນາຄົມ ບ້ານຫົວເມືອງ

_

ແມ່ນເພດຍິງ, ເດັກສົມບູນແບບ,ເປັນຕົວຄົນແລ້ວ

_

ດ່ຽວທີມກູ້ໄພກໍ່ໄດ້ເກັບມ້ຽນສົບເດັກໄປໄວ້ຢູ່ໂຮງເຢັນແລ້ວ

ມື້ອື່ນເຊົ້າຈະໄດ້ເຮັດພິທີຕາມສາດສະໜາໃຫ້ເດັກຜູ້ນີ້ໃຫ້ໄປສະຫວັນຊັ້ນເພື່ອໄປເກີດ ໄປພົບຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ມີຄວາມຮັກ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຄືຊາດນີ້ອີກ

_

ທາງກູ້ໄພຂໍປະຊາສຳພັນອີກເທືອໜຶ່ງ ມື້ອື່ນທາງທີມກູ້ໄພຕ້ອງການຄວາມຊ້ວຍເຫຼືອຫີບນ້ອຍເພື່ອຈັດພິທີສາດສະໜາໃຫ້ເດັກດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *