Lao News

1Kg : 1,100 ກີບ ! ຢູ່ໃສ່ແດ່ຍັງຖຶກກວ່ານີ້.?ຢາກໄດ້ໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີກ່ວານີ້ມາຮັບຊື້ນໍາປະຊາຊົນແດ່.

1Kg : 1,100 ກີບ ! ຢູ່ໃສ່ແດ່ຍັງຖຶກກວ່ານີ້.?ຢາກໄດ້ໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີກ່ວານີ້ມາຮັບຊື້ນໍາປະຊາຊົນແດ່.

ເພາະບໍລິສັດປັດຈຸບັນບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ສັນຍາ ! ຮັບຊື້ຫຼ້າຊ້າ ແລະ ເອົາປຽບລາຄາຫລາຍເກີນ.

#ໝົດບ້ານມີ 70 ປາຍຄອບຄົວ:

#ປີ 2020 ປູກແນ້ວໝົດ 600 kg ໄດ້ຜົນຜະລິດ 400 ປາຍໂຕນ ແຕ່ລາຄາ 1000 ກີບ.

#ປີ 2021 ປູກແນ້ວໝົດ 1,600 kg ຄາດວ່າຈະໄດ້ 800-1,000 ໂຕນແຕ່ລາຄາ 1.100 ກິບ.

#ຈຸດອ່ອນ: ບ້ານຕັ້ງຢູ່ເຂດນອກເມືອງການຂົນສົ່ງຍາກ.

#ຈຸດດີ: ດີຟ້າອາດກາດອໍານວຍຄວາມສະດວກບໍ່ໃສ່ປຸ໋ຍບໍ່ມີສານເຄມີ ແລະ ບ້ານຢູ່ຕິດກັບສາຍແດນປະເທດຫວຽດນາມພຽງ 7 KM.

#ບ້ານຕັ້ງຢູ່ເມືອງແອດແຂວງຫົວພັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button