ລ້ຽງແມ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້

ຄົນລືມຕົວ ຄືງົວລືມຕີນ

ລືມມານດາລືມແມ່ແຍ່ເຫລືອຫຍິ່ງ

ລືມບຸກາລີເຮັດທອດຖິ້ມ

ລືມຜູ້ຍິງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີບຕົນ

ອັກກະຕັນຍູຄືຜູ້ເນລະຄຸນ

ລືມກຳພືດລືມທີ່ມາຂອງຕົນ

ບໍ່ມີບຸນເກື້ອຫມຸນທຸກແຫ່ງຫົນ

ລືມແມ້ຄົນໃຫ້ຊີວິດທີ່ເປັນຄົນ

ມີຮັກໃດຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າຮັກຂອງແມ່

ຮັກທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນຄຳສອນລ້ຳ

ຂໍກ່າວຢ້ຳ ໃຫ້ອົກລູກ ໄດ້ໃຄຄວນ

ອັກກະຕັກຍູບັງໃຈໃຫ້ຊົ່ວດຳ

ຍິງຄົນຫນຶ່ງ ເຖິງແມ້ເປັນຄົນບ້ານນອກ

ເບິ່ງກະຈອກ ໃນສາຍຕາຄົນອື່ນ

ແຕ່ກັບລູກຈົ່ງຕະຫນັກ ແລະ ໃຄ່ຄວນ

ຄິດທົບທວນ ມີວັນນີ້ ເພານເເມ່ນໃຜ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *