Lao News

ລາວ ເປັນອັນດັບ 2 ລາຄານໍ້າມັນສູງທີ່ສຸດ ໃນອາຊຽນ

ພາບລວມ ລາຄານໍ້າມັນ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ

1. ສິງກະໂປ ກາຊວນ 18,819 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 22,773 (ກີບ/ ລິດ)

2. ລາວ ກາຊວນ 10,951 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 13,871 (ກີບ/ລິດ)

3. ກໍາປູເຈຍ ກາຊວນ 10,899 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 13,478 (ກີບ/ລິດ)

4. ໄທ ກາຊວນ 10,245 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 11,049 (ກີບ/ລິດ)

5. ຟີລິບປິ່ນ ກາຊວນ 10,046 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 12,893 (ກີບ/ລິດ)

6. ອິນໂດເນເຊຍ ກາຊວນ 9,754 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 10,221 (ກີບ/ລິດ)

7. ມຽນມາ ກາຊວນ 9,479 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 10,294 (ກີບ/ລິດ)

8. ຫວຽດນາມ ກາຊວນ 9,204 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 12,013 (ກີບ/ລິດ)

9. ມາເລເຊຍ ກາຊວນ 5,968 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 5,693 (ກີບ/ລິດ)

10. ບຣູໄນ ກາຊວນ 2,665 (ກີບ/ລິດ) ແອັດຊັງ+ພິເສດ 4,559 (ກີບ/ລິດ)

ຂໍ້ມູນ ຈາກ Story 10 ( ກ່ອນການປັບລາຄາ ຄັ້ງໃໝ່ )

ລາຄານຳ້ມັນ ຢູ່ລາວ ປັບໃໝ່ ເລິ່ມ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ແມ່ນ:

ລາວ ກາຊວນ 11,230 (ກີບ/ລິດ), ແອັດຊັງ+ພິເສດ 14,920 (ກີບ/ລິດ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button