Lao News

ພາບແຫ່ງບຸນ ແຫ່ງກຸສົນ 🙏🙏 🧘🧘ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວ ພິມຄຳວ່າ ສາທຸ 🙏🙏

ພາບແຫ່ງບຸນ ແຫ່ງກຸສົນ 🙏🙏 🧘🧘ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວ ພິມຄຳວ່າ ສາທຸ 🙏🙏

🧘🧘ນັກລົບ ສົງຄາມເຢັນ

ເປັນນັກລົບ ກໍຕ້ອງລົບ ຢ່າງຜູ້ກ້າ

ຝຶກປັນຍາ ເປັນອາວຸດ ໃຫ້ເສບ

ແຫຼມຈິດໃຈແຂງດັ່ງເພັດ ແທ້ທ້າທົນທານ

ມີເມດຕາຊຸ່ມເຢັນ ຄອຍປະສານ

ສຳລວມສິນ ດັ່ງເສື້ອເກາະກັນໝູ່ມານ

ຈິດກ້າຫານດ້ວຍ ຂັນຕິຄວາມອົດທົນ

ເຮົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ວິເສດ ເຮົາຍັງມີກິເລດ

ແຕ່ເຮົາຈະສູ້ຕໍ່ໄປນັກລົບແຫ່ງກອງທັບທັມ ສາທຸ 🙏🙏 🧘🧘

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button