Lao News

ມາດຕະການການໃຊ້ເຄື່ອງສຽງ ຕາມຄຳສັ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເລກທີ 03/ຈນວ

ມາດຕະການການໃຊ້ເຄື່ອງສຽງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕາມຄຳສັ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເລກທີ 03/ຈນວ ວັນທີ 16 ມີນາ 2022

#ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມເປີດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດົນຕີ ແລະ ເສບດົນຕີສົ່ງສຽງເນືອງນັນລົບກວນຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຮືອນຂ້າງຄຽງທັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຮ້ານບັນເທີງ,ຄາຣາໂອເກະ ແລະ ກິນດື່ມທຸກປະເພດການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ຫ້າມເປີດກາຍ 23:00 ໂມງ ທັງງານ ຫລື ກິດຈະກຳ ແລະ ຮ້ານຕ່າງໆ

#ມາດຕະການຕໍຜູ້ລະເມີດ

ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີຄັ້ງທີີ

2: ບຸກຄົນຈະຖືກປັບໃໝ 500.000-3.000.000 ກີບ ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ

ນິຕິບຸກຄົນ ຈະຖືກປັບໃໝ 5-10 ລ້ານກີບ ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ

ຄັ້ງທີ 3: ບຸກຄົນ ຈະຖືກປັບໄໝ 500.000-3.000.000 ກີບ

ນິຕິບຸກຄົນ ຈະຖືກປັບໃໝ 5-10 ລ້ານກີບ ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ

ຢຶດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຫລື ເຄື່ອງເສຍດົນຕີ ແລະ ຫລື ນຳຕົວເຈົ້າຂອງ

ິດຈະກຳ ຫລື ເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຫລືເຄື່ອງເສຍດົນຕີໄປດຳເນີນຄະດີຕາມຄຳສັ່ງ 03/ຈນວ ວັນທີ 16 ມີນາ 2022 ວ່າດ້ວຍການຫ້າມເປີດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດົນຕີຣ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button