ຢູ່ໃສ່ຄວາມຍຸດຕິທັມ.

#ຢູ່ໃສຄວາມຍຸດຕິທັມ …

!!!ນີ້ຊີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມເປັນທັມ …

!!!👉ເມື່ອເຮົາຂຸດດິນໄປພົບເຫັນຊັບສົມບັດໃນຂອບເຂດດິນຂອງເຮືອນເຮົາແລ້ວທາງການຈະມາບອກວ່າມັນເປັນຊັບສົມບັດຂອງຊາດທັນທີ…

_

!!!👉 ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາຂຸດດິນໄປພົບເຫັນຫີບຢາບ້າໃນຂອບເຂດເຮືອນຂອງເຮົາແລ້ວທາງການຈະມາບອກເຮົາວ່າມັນຈະເປັນຂອງເຮົາທັນທີ…

!!!#ບໍ່ຢຸດຕິທໍາເລີຍ ແມ່ນບໍ່ໂຍມ … !!! 🧐🧐

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *