Lao News

ຄົນດີໆແບບນີ້ຕ້ອງແຊ໌ແລ້ວ, ບ່າວວິນຄົນຫຼໍຊື້ຍົກໝົດເຄື່ອງ 5_6 ລໍ້ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ແຄມທາງ

ຄົນດີໆແບບນີ້ຕ້ອງແຊ໌ແລ້ວ

ວັນທີ່ຝົນຕົກ”ບ່າວວິນຄົນຫຼໍຊື້ຍົກໝົດເຄື່ອງ 5_6 ລໍ້ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ແຄມທາງ”

_

ສະບາຍດີທຸກຄົນ, ມຶ້ນີ້ບ່າວວິນໄດ້ໄປເຫັນແມ່ຄ້າ_ພໍ່ຄ້າທີ່ກຳລັງຂາຍເຄື່ອງຢູ່ແຄມທາງ

ບ່າວວິນໄດ້ຊື້ໝົດເຄື່ອງທີ່ພວກເຂົາກຳລັງຂາຍ

_ໃນນັ້້ນມີທາງໝົດ 5_6ລໍ້ທີ່ກຳລັງຂາຍເຄຶ່ອງ

_

ເງິນທີ່ໃຫ້ໄປແລ້ວແມ່ນບໍ່ຕ້ອງຖອນ” ຜູ້ຂາຍເຄື່ອງເວົ້າວ່າ ຂໍໃຫ້ ບຸນຄຳນຳສູ

ບ່າວວິນກໍ່ເວ້າວ່າ “ໄດ້ຄ້າໄດ້ ຊາຍໝາຍມີ

_

ເບິ່“ງຄິ້ບເພີ່ມເຕີມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button