​ແຊໃຫ້ຮອດພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທຳໃຫ້ຄົນລາວທຸກຊົນເຜົ່າ

ສັງຄົມອອນໄລມີຄຳເຫັນເບິ່ງໃສ່ຊຸດນາຍພັນເປັນຜູ້ນຳປ້ອງກັນປະເທດຊາດລາວຜູ້ໜຶ່ງ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄົນກໍ່ກັນຮ້າຍຖືກບໍ່.

​ແຊໃຫ້ຮອດພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທຳໃຫ້ຄົນລາວທຸກຊົນເຜົ່າ…

_

_

_

_

_

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *