ພາບດັ່ງກ່າວທີທ່ານເຫັນນີ້ແມ່ນແຫ່ລງທ່ອງທຽ່ວ,ຮັກສາສີ່ງແວດລອ້ມ-ປູກຟັງລຽ້ງສັດປອດສານຜິດ

ພາບດັ່ງກ່າວທີທ່ານເຫັນນີ້ແມ່ນບໍລິສັດທອງສະຫວັນພັດທະນາການກະສິກຳ.ແຫລງທອງທຽ່ວ.ຮັກສາສີ່ງແວດລອ້ມ-ປູກຟັງລຽ້ງສັດປອດສານຜິດ

ເຊີ່ງດ້ານບໍລິສັດເອກະຊົນໂດຍຄົນລາວທ່ານທອງໄລໃຈສະປອດໄວໜຸ່ມໄຟແຮງເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ເພື່ອສັງໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳຕາມລະດັບແລະຄວາມອາດສາມາດທັງພັດທະນາສີມືແຮງງານໂດຍກົນຈັກທັນສະໄໝ

-ສະຖານທີນີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານນ້ຳໂທ່ມເມືອງຫີນເຫີບ-ແຂວງວຽງຈັນແລະບ້ານວັງມ້າເມືອງສັງທອງນະຄອນຫວຼງເປັນໃຈກາງລະຫວ່າງ4ເມືອງ,ເມືອງຫີນເຫີບ,ເມືອງເຟືອງ,ເມືອງໝື່ນແລະເມືອງສັງທອງ

ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ພື້ນທີຈາກ2ບ້ານໆວັງມ້າແລະບ້ານນ້ຳໂທ່ມມີພື້ນທີປະມານ500ຮຕ.ເລີ່ມບຸກເບີກໂຄງການແຕ່ປີ2019ເປັນຕົ້ນມາທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຕາມຮູບພາບທີສະແດງດັງນີ້.

ກີດຈະກຳໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນເລີມຈັດພື້ນທີ-ໂຊນລຽ້ງສັດ.ແບ້.ງົວ.ຄວາຍ.ລຽ້ງປາທຸກສະນິດ

-ທັງອະນຸລັກຮັກສາສີ່ງແວດລອ້ມເປັນທືນແລະແນວຄວາມຄິດສວນຕົວຂອງທ່ານທອງໄລແລະລັດຖະບານ.

ການຈັດຕັ້ງບ້ານແລະປະຊາຊົນໄດ້ຮວ່ມມືໃນທຸກດ້ານເຊັ່ນພື້ນ້ຳ,ດ້ານແຮງງານການປ້ອງກັນແລະສະກັດກັນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນການຂີ້ລັກ.ຢາເສບຕິດການທຳລາຍທຳມະຊາດຕົ້ນນ້ຳອະນຸລັກສັດປາແຫຼງນ້ຳຮ່ອງຮອ່ຍປະຫວັດສາດຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍນາໆສະນິດ

ໄລຍະນີ້ການຈັດຕັ້ງແລະປ/ຊສະໜັບສະໜູນບໍລິສັດດັງກ່າວເປັນບໍລິສັດທີໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອໃນທຸກດ້ານຕາມເງືອນໄຂວຽກພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຕ່າງໆເຊີ່ງສອດຄອ່ງຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນໄລຍະໃໝ່ເພື່ອເພີງພາຕົນເອງແລະສັງພັດທະນາພື້ນທີໃຫ້ເປັນເງີນງົດການນຳເຂົາຈາກຕ່າງປະເທດທີບໍຈຳເປັນຈະສ້າງໃຫ້ເປັນເຂດເສດຖະກິດດວ້ຍການລຽ້ງສັດ.ປູກຟັງລາກຫຼາຍສະນິດໃຫ້ມີສີ້ນຄ້າສົ່ງອອກໃນອານາຄົດ

ອັນໃກ້ນີ້-ເລັ່ງພື້ນທີຍັງໃນ30%ໃຫ້ສຳເລັດ-ເລັ່ງຂະຫຍາຍພື້ນທີຕໍ່ບ້ານໃຫ້ໃກ້ຄຽງທີຍັງມີພື້ນທີເປົ່າຫວ່າງຈາກດີນເຂດບ້ານນ້ຳໂທ່ມ.ບ້ານນາພົງ.ບ້າວຽງຄຳ.ບ້ານໂພນເງີນ.ແລະບ້ານຈຸດ10ບ້ານຄອນພຸກເມືອງຫີນເຫີບຖ້າມີເງືອນໄຂເລັ່ງຈັດແຈ້ງແຮງງານເຂົ້າຕາມນາທີວຽກງານ

ເຊີ່ງບໍລິສັດມີຄວາມຕອ້ງການໃນປະຈຸບັນນີ້ໂດຍບໍເລືອກເພດ.ບໍ່ກຳນົດວຸດທິການສືກສາຕອ້ງການຜູ້ຮັກອາຊີບຊາວນາກຳມະກອນມີຈັນຍາບັນ,ດຸໝັ້ນຊື່ສັດ, ອົດທົນແລະວອ່ງໄວ-ມີເງີນເດືອນໃຫ້,ລຽ້ງເຂົ້າປາອາຫານແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໂມງເວລາ,ມີລະບຽບວິໃນພອ້ມທັງຍັງມີທີພັກອາໃສຈາກເງີນເດືອນຕາມລາຍວັນແລ້ວກໍຍັງມີຈາກການປັນເປີເຊັນຈາກຜົນຜະລິດ ຫຼື ການລຽ້ງ.

ມີກົນຈັກການກະເສດທັນສະໄໝເຮັດນາ3ລະດູ່-ສະພາບເສດຖະກິດປະຈຸບັນແລະແນວທາງພັກ-ລັດປະຈຸບັນເພືອບັນຈຸຕາມG D Pເພື່ອຢາກໃຫປະເທດຫຼຸດຜົນຈາກສະຖານະພາບດອ່ຍພັດທະນາເງີນຕາລາວຈະມີຄ່າສູງຂື້ນແຜນຮຽກຮ່ອງເອື້ອຍອ້າຍນອ້ງບ້ານໃກ້ບ້ານໄກຈົງເຊີດຊູ່ນ້ຳໃຈຮັກຊາດຄືຜູ້ນຳໃນອາດີດຮັກຫວ່ງແຮນກວ່າຈະປົດປອຍຊາດມານີ້ອັນລະອິດລະອຽ້ມຄວາມປາດຖະໜາເພີນຢາກເຫັນປະເທດລາວເປັນປະເທດມີຄວາມສາມັກຄີອັນເປັນປືກແຜນເປັນປະເທດຮັ້ງມີສີວິໄລ…

-ພວກເຮົາເຄີຍມີມູນເຊື້ອພິລະອາດຫານມີມູນເຊື້ອດຸໝັ້ນໄປຢຽບໝາ-ມາຢຽບຂຽດ.

ແຜນພັດຖະນາສັງຄົມບໍລິສັດຈະສືບຕໍສ້າງເສັ້ນທາງສັງສີ້ນຄ້າໄປຫາສະຖານີລົດໄຟອີກຈະສົງເສີມການສືກສາ-ວັດທະນາທຳ-ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດເອກະລັກທອ້ງຖີ້ນ-ເພື່ອໃຫອະນຸຊົນຮຸນຫຼັງໄດ້ສືກສາອາຊີບກະສິກຳພື້ນບ້ານທີທັນສະໃໝ

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍຫາເບີທ່ານຄຳເຮືອງ ມະນີວົງບ້ານນ້ຳໂທ່ມເມືອງຫີນເຫີບແຂວງວຽງຈັນຈາກບ້ານໄປຫາບໍລິສັດໄລຍະທາງ10ກິໂລແມັດກໍໄປເຖີ່ງສະຖານທີເຊີ່ງຫາທຽ່ວຊົມ.

ຂໍຂອບໃຈນຳບັນດາທ່ານທີຮັບສົມໂພສນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *