ກອ່ນອື່ນຕອ້ງຂໍ່ອະນຸຍາດພີ່ນອ້ງຜູ້ເສຍຊີວິດ…ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ເປັນໄຂ້ຍຸງ

Rip… ເສນຊີວິດ

📌ກອ່ນອື່ນຕອ້ງຂໍ່ອະນຸຍາດພີ່ນອ້ງຜູ້ເສຍຊີວິດ…

🙏🙏#ຢ່າຝ້າວເລື່ອນຜ່ານ ອ່ານໄຫ້ຈົບ 🥺 ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ເປັນໄຂ້ຍຸງ

📌 ໄດ້ເສຍຊິວິດໃນວັນທີ 26/62022 ໄຂ້ຍຸງກຳລັງເເພ່ລະບາດ……

#ຂໍ່ຄົນລະ 1 ເເຊຮ ເພື່ອເປັນສະຕິເຕືອນໃຈ 😭ໄຫ້ກັບເເມ່ໆຫລາຍໆຄົນ ( ທີ່ມີລູກນອ້ຍ-ລູກອອ່ນ )…

ເບິ່ງລູກຫລານຂອງທ່ານໄຫ້ດີໆເດີ 🥺ເສຍໃຈນໍາຜູຄ້ທີ່ເສຍຊີວິດເດີ🥺#ຂ່າວລາວມາໃວທັນໃຈ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *