Lao News

ພາບປະທັບໃຈ

ພາບປະທັບໃຈ.

ເມື່ອລູກຂອງຕົນຖືກອຸບັດຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ຂາຫັກ ບໍ່ສາມາດ ຍ່າງໄປມາສະດວກ.

ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລາສອບເສັງຂອງລູກ ດ້ວຍຄວາມຮັກລູກ ຈຶ່ງເຈ່ຍລູກເຂົ້າຫ້ອງເສັງ

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button