ຂ່າວດີ!ແຈ້ງປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ສໍາລັບແຮງງານ ຢູ່ ສປປລາວ

ຂ່າວດີ!ແຈ້ງປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ສໍາລັບແຮງງານ ຢູ່ ສປປລາວ ເລີ່ມ ສິງຫານີ້!

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະທານຄະນະກໍາມະການແຮງງານແຫ່ງຊາດ ອອກແຈ້ງການປັບປຸງຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

..

1. ຄັ້ງທີ I ປັບຂຶ້ນຈາກ 1.100.000 ກີບ ມາເປັນ 1.200.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນ/ເດືອນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 46.1 54 ກີບ ຕໍ່ຄົນ/ວັນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5,769 ກີບ ຕໍ່ຄົນ/ຊົ່ວໂມງ ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ສິງຫາ 2022 ຫາ 30 ເມສາ 2023.

..

2. ຄັ້ງທີ 2 ປັບຂຶ້ນຈາກ 1.200.000 ກີບ ມາເປັນ 1.300.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນ/ເດືອນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 50.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 6.250 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *