ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກກາເຟ ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ອັນດັບທີ 12 ຂອງໂລກ

ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກກາເຟ ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ອັນດັບທີ 12 ຂອງໂລກ.

ເຊິ່ງປະລິມານການສົ່ງອອກແມ່ນ 136,600 ໂຕນ/ປີ

ອັນດັບ 1 ຂອງ ອາຊຽນໄດ້ແກ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ປະລິມານ ການສົ່ງອອກທັງໝົດແມ່ນ 1,460,800 ໂຕນ/ປີ

ອັນດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ປະລິມານການສົ່ງ ອອກທັງໝົດແມ່ນ 639,305 ໂຕນ/ປີ.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ : Coffeaim

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *