ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງຄວນແກ້ໄຂ ໃຫ້ດີກວ່ານີ້ ຖ້າບໍ່ມີນາຍຫນ້າ ການເຮັດຫນັງສືເດີນທາງ ຄົງຈະສະດວກສະບາຍ.

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງຄວນແກ້ໄຂ.

ໃຫ້ດີກວ່ານີ້ຖ້າບໍ່ມີນາຍຫນ້າ ການເຮັດຫນັງສືເດີນທາງ ຄົງຈະສະດວກສະບາຍ.

ຖ້າບໍ່ມີນາຍຫນ້າ ການເຮັດຫນັງສືເດີນທາງ.

ຄົງຈະສະດວກສະບາຍ.

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *