Lao News

ປະຕິໂທ ພໍ່ບ້ານເຮັດຫນັງສຶຢັ້ງຢຶນການມອບທີ່ດິນເອົາຄ່າທຳນຽມຮອດ 5000 ບາດ.

ປະຕິໂທ ພໍ່ບ້ານເຮັດຫນັງສຶຢັ້ງຢຶນການມອບທີ່ດິນເອົາຄ່າທຳນຽມຮອດ 5000 ບາດ.

ອັນນີ້ມັນຂູດຮີດກັນຊັດໆ.

ບ້ານໜອງໂກ່ມ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຊົມຄຼິບ.

ຍັງງົງກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ ການອອກໜັງສືໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຊື້ຂາຍ, ໃບມອບສິດ, ໃບຮັບປະກັນແຕ່ລະບ້ານບໍ່ຄືກັນ ບາງບ້ານໃບລະ 5 ພັນ, ບາງບ້ານ 10 ພັນ, ບາງບ້ານ 20 ພັນ, ບາງບ້ານ 50 ພັນ, ບາງບ້ານໃນຕົວເມືອງໃບລະຮອດ 250,000 ກໍມີ. ມີຄຮີບຢູ່ເດີແຕ່ບໍ່ຢ່າດາມ່າຊື່.

ຄ່າທຳນຽບເອກະສານບໍ່ຮອດດອກເວົ້າໄດ້ເວົ້າເອົາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກວດຄືນນີ້ແມ່ນບໍສໍລາດບັງຫລວງຫລືວ່າເອົາໜ້າທີ່ແອບອ້າງ

ກະດຽວຄິດໄລ່ອອກເປັນຕາແມັດອອກມາເປັນເງິນທໍ່ໃດ ໃບນຳໃຊ້ກະດຽວພາສີທີດິນເປັນຄົນອອກໃຫ້ຄິດໄລ່ອອກເປັນຕາແມັດແລ້ວຈັກຄູນເປັນເງິນ

ທີມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button