ແຈ້ງການ ຫ້າມຈຳໜ່າຍ ພືດກະທ່ອມ

🔥🔥🔥 ແຈ້ງການ ສະຫວັນນະເຂດ ຫ້າມຈຳໜ່າຍ ພືດກະທ່ອມ ປະເພດໃບສົດ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງຈາກພືດໃບກະທ່ອມ.

ຍ້ອນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກ, ເນື່ອງຈາກວ່າພືດດັ່ງກ່າວ ເປັນພືດທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ເກືອດຫ້າມບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ປຸກປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດຊື້-ຂາຍ, ຈຳໜ່າຍ, ຄອບຄອງເກັບຮັກສາ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ສປປ ລາວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *