Lao News

ແຊຣເອົາບຸນ..!! ກົກຕອງໂຄບ ແລະ ກົກບີກະທິງ ຢາດີຕັບອ່ອນເພຍ,ເຂົ້າບໍ່ແຊບ,ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ 1 ອາທິດດີໂລດ

ອັນນີ້ແມ່ນກົກຕອງໂຄບແລະກົກບີກະທິງມັນເປັນຢາດີຕັບອອ່ນເພຍລາ້ໆຜູ້ທີ່ມີອາການອິດເມື່ອຍອອ່ນເພຍກີນເຂົ້າບໍ່ແຊບແລະການຫາຍໃຈບໍ່ສົດຊື່ນ

ໃຫ້ເອົາຕົ້ນຢາທັງສອງນີ້ມາຕົ້ມກີນເອົາລຳຕົ້ນມັນເດີເອົາຢາ່ງລະຫນອ້ຍມາລວມກັນໃຫ້ໄດ້ກຳນຶ່ງແລ້ວຕົ້ມໃສ່ນຳ້ນຶ່ງລີດເຄິ່ງຕົ້ມຟົດ10ນາທີແລ້ວປົງຈຶ່ງຕອງກີນກອ່ນອາຫານມື້ນຶ່ງສາມເວລາພຽງສອງວັນອາການທີ່ວ່າມານັ້ນຫາຍຂາດປານປິດຖີ້ມດີແທ້ແລ

ລົງບອກເພື່ອບຸນເທົ່ານັ້ນແລະຢານີ້ມີຜູ້ໃຊ້ຈິງມາແລ້ວດີແທ້ໆ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button