Lao News

ສົງສານຄູອາສາລາ ອອກຍ້ອນບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ ເມຍໜີປະ

ມາປະຊຸຸມຢູ່ໂຮງຮງນທາ່ກົກໄຮ2 ສົງສານຄູອາສາລາ ອອກເຫດຜົນຄອບຄົວທຸກຍາກໄປຕໍ່ບໃ້ດສອນ.

ມາໃດ້5ປີ.ບໍ່ມີເງີນ.ເດືອນ.ແຕ່ລະມື້ຟາ້ວໃປໃຫ້ທັນໂມງ.ບາງມື້ເຂົ້າເຊົ້າກະບໍໃດ້..ກີນ..

ເລີກໂຮງຮຽນ.ຍານແລງ..ພາ້ວມາເກັບ.ຜັກທາໍມະຊາດຕາມ.ທາງໄປຂາຍ.ໃສ່ນາ່້ມັນລົດ..

ມາສອນ..ແມ່ກະເຖົ້າ..ລຽ້ງລູກ.ດຽວ..ເມຍໜີປະ..ຈາໍເປັນຕອ້ງຂໍ.ລາ..ນອ້ງນັກຮຽນ.ເພືອນມິດທູກຄົນ..

ຊົມຄຣິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button