Lao News

ລົດບັນທຸດປິ້ນຢູ່ເສັ້ນທາງ ຫລັກ 23 ເມືອງນາຫມໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ບັນທຸກ ນອນຢູ່ທາງນາຫມໍ້.

ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2022 ລົດບັນທຸດປິ້ນຢູ່ເສັ້ນທາງ ຫລັກ 23 ເມືອງນາຫມໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ເນື່ອງຈາກໃນວຫນຜ່ານມາ ມີຝົນຕົກຫນັກ ເກີດດິນເຈື່ອນລົງມາແຕ່ເທິງພູ ເຮັດໃຫ້ທາງມື່ນ,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button