ດ່ວນ..ດ່ວນ.!!! ຕ້ອງການຄົນສວນ ມາແບບຄອບຄົວຜົວເມຍ ຢູ່ປະຈຳສວນ ເຮົາມີເຮືອນໃຫ້ຢູ່

ຕ້ອງການຄົນສວນ ແບບຄອບຄົວຜົວເມຍ ຢູ່ປະຈຳສວນ ເຮົາມີເຮືອນໃຫ້ຢູ່.

ວຽກແຕ່ລະມື້ມີດັ່ງນີ້:

1. ວຽກຫຼັກແມ່ນລ້ຽງແບ້, ເກືອໄກ່ ແລະ ເກືອປາ2. ວຽກສຳຮອງປູກພືດຜັກສວນຄົວທົ່ວໄປ.

ເງິນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ 2,000,000 ກີບ ແລະ ເຂົ້າ 1 ເປົ່່າ ສຳລັບ 2 ຜົວເມຍ, ອາຫານແມ່ນກຸ້ມຕົວເອງ.

ເງິນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ 2,000,000 ກີບ ແລະ ເຂົ້າ 1 ເປົ່່າ ສຳລັບ 2 ຜົວເມຍ, ອາຫານແມ່ນກຸ້ມຕົວເອງ.

ສົນໃຈ ໂທ ແລະ ແອັບ 96993636 ສວນຢູ່ບ້ານ ສ້າງຫົວບໍ່ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *