ປະກາດຮັບສະໝັກ(ຮັບຈໍານວນຫລາຍ)

ປະກາດຮັບສະໝັກ(ຮັບຈໍານວນຫລາຍ)ບໍລິສັດລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

– ເພດ: ຍິງ.

-ຊາຍ- ອາຍຸ: 18 ຂື້ນໄປ.

– ລະດັບການສຶກສາ:

– ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຂື້ນໄປ

-ຈົບສາຂາພະຍາບານ-ມີຄວາມຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນລະດັບພື້ນຖານ.

-ມີໃບຢັ້ງຢືນສອບເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ N4.

-ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກັບມາສາມາດສະຫມັກວຽກນີ້ໄດ້.

ໝາຍເຫດ:ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານພາສາຍີ່ປຸ່ນແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈໄປເຮັດວຽກນີ້ ທາງບໍລິສັດມີບໍລິການຝຶກອົບຮົມພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້.

– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນ

– ເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ.

– ປະເພດວຽກ: ການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ.

– ສັນຍາ 3 ປີ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ອີກ+2ປີ

– ມີສະຫວັດດີການດີຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

– ເງິນເດືອນພຶ້ນຖານສະເລ່ຍ 1500$-2000$/ເດືອນ.

– ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້.

– ບ່ອນເຮັດວຽກ: ແຂວງໂອສະກະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນທ່ານທີ່ສົນໃຈ ສາມາດມາລົງທະບຽນສະໝັກໄດ້ທີ່: ບໍລິສັດ-ລາວເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດບໍລິການຈັດຫາງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ.

ຕັ້ງຢູ່: ບ ຫັດສະດີ, ມ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂທ: 021 260 588 021 265 793 ວ໋ອດແອັບ: 020 5522 5688 020 5929 6989

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *