Lao News

ໃຜຢູ່ລ້າໄປສະໝັກເລີຍ..!!! ປະກາດຮັບສະໝັກຊ່າງ ແລະ ກຳມະກອນຈຳນວນຫລາຍ ເງິນເດືອນ 4,500,000-5,000,000 ຫໍພັກຟຮີ ,ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ປະກາດຮັບສະໝັກຊ່າງ ແລະ ກຳມະກອນຈຳນວນຫລາຍ1 ຊ່າງໄມ້ 30 ຄົນ ເງິນເດືອນ 4,500,000-5,000,0002 ຊ່າງເຫຼັກ 35 ຄົນ ເງິນເດືອນ 4,500,000-5,000,000

3 ຊ່າງປູນ 40 ຄົນ ເງິນເດືອຮ 4,500,000 -5,000,0004 ຊ່າງນ້ຳ -ໄຟ 20ຄົນ ເງິນເດືອນ 4,500,000-5,000,0005 ຊ່າງປະສົມປູນ 15 ຄົນ ເງິນເດືອນ 3,500,000-4,500,000

6 ກຳມະກອນ ທົ່ວໄປ 30 ຄົນ ເງິນເດືອນ 3,000,000-4,000,000ສະຫວັດດີການ ລ້ຽງເຂົ້າ3ຄາບ+ທີ່ພັກຟຮີ+ປະກັນໄພຮອບດ້ານ.

ສົນໃຈສະໝັກ ຕິດຕໍ່ມາເບີ 57351999ບໍລິສັດ ຕັ້ງຢູ່ຫູັກ16 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

(ຕິດຕໍ່ມາເບີລາຖະການເທົ່ານັ້ນ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button