Lao News

ເພາະລາວເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ ຈິງໂດດຂົວ

ນີ້ຄືຄວາມຮູ້ສຶກບາງສວ່ນກອ່ນລາວຊິຈົບຊິວິດຕົນເອງດວ້ຍການໂດດຂົວ ເພາະລາວເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ😭.

ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຜິດພາດ ບໍ່ມີໃຜດີ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຊົ່ວ ທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບຊີວິດທີ່ເປັນຢູ່ ແຕ່ຂ້ອຍກະເປັນເດັກນ້ອຍຄົນ1 ທີ່ຫລົງທາງກາງປ່າຫາທີ່ເພີ່ງ.

ເຫັນເສືອກະໄວ້ໃຈເສືອ ເຫັນງູກະໄວ້ໃຈງູ ເມື່ອເສືອກັດກະຊັງເສືອ ເມື່ອງູກັດກະຊັງງູ ເມື່ອເຫັນແກະກະຄິດວ່າເສືອຄິດວ່າເປັນງູ.

ຄລີບ.ຖືກລົບ

ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າອວຍພອນ#ແກະນ້ອຍຂອງພະເຈົ້າ#ພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ#ອາເມນ😊

ຈາກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button