Lao News

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

❗️ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ❗️

ເງິນເດືອນ 5,000,000-10,000,000 ກີບ.

ໃຜທີ່ຍັງຫວ່າງມາເປັນສະໝັກກັບພວກເຮົາໄດ້ເດີ

ເງິນເດືອນດີ ສະໝັກໄດ້ຕາມນີ້ເລີຍ.

ເອກະສານສຳລັບການສະໝັກ.

1. ແບບຟອມໃບສະໝັກຂອງບໍລິສັດ

2. ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ

3. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ.

4. ສຳເນົາໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຮັບຮອງທັກສະຄວາມສາມາດ.

5. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການເຮັດວຽກ (ຖ້າມີ)

6. ສໍາເນົາລາຍງານທາງການແພດ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)

7. ສໍາເນົາໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)8. ຮູບ 3×4 (2 ໃບ)9. ໃບລະດັບພາສາຈີນ====🏢

ບໍລິສັດຢູ່ບ້ານດົງນາໂຊກໃຕ້ ຕິດກັບຮ້ານອາຫານສະບາຍດີວຽງຈັນເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button