ເກັບເງິນ! ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຄົນລະ 10.000 ກີບ ຊຸກຍູ້ ມະຫາກິລາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຄົນລະ 10.000 ກີບ ຊຸກຍູ້ ທັບກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສ່ວນນັກຮຽນແລະຜູ້ປົກຄອງແມ່ນຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ…

ແຂວງອື່ນໆກໍ່ເກັບບໍ່ພີ່ນ້ອງ?

ລາຍລະອຽດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *