Lao News

ສະເທືອນໃຈ!..ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມລຳບາກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າ

(ສະເທືອນໃຈ😌)➡️ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມລຳບາກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າ.

➡️ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບອຸປະສັກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ພົບອຸປະສັກກວ່າ.

➡️ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມສູນເສຍ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ສູນເສຍກວ່າ.

➡️ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມອຶດຫີວ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ອຶດຫີວກວ່າ.

(ທຸກຄົນ ມີແລະບໍ່ມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຫຼາຍ) .

ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຍັງຄົງມີຄືກັນຄືລົມຫາຍໃຈດວງດຽວທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ພໍ່ແມ່ມອບໃຫ້ມາ ສະນັ້ນ,

ຈົ່ງຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ດີດີແລ້ວຈົ່ງເຂັ້ມແຂງແລະສູ້ໄປຂ້າງຫນ້າຈົນກວ່າຈະໄດ້ດີ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button