Lao News

ຜົວໄຜເປັນແບບນີ້ແນ່ ແຕ່ລົມກັນຈົນຮອດມື້ເອົາສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ

ຜົວໄຜເປັນແບບນີ້ແນ່ ແຕ່ລົມກັນຈົນຮອດມື້ເອົາສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ

..

..

ຄວາມໄສ່ໄຈແລະດູແລເພີນບໍເຄີຍປຽນແພງ..

ຫ່ວງແມ່ປຸ້ງນ້ອຍ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button