Lao News

ຂ່າວດ່ວນ! ທຸບສະຖິຕິອີກເເລ້ວອັດຕາເງິນເຟີ້ ສປປ ລາວ

🔥ຂ່າວດ່ວນ! ທຸບສະຖິຕິອີກເເລ້ວອັດຕາເງິນເຟີ້ ສປປ ລາວ ເດືອນ ພະຈິກ ຢູ່ທີ່ 38,46% 🇱🇦

ເງິນເຟີ້ ໝາຍເຖິງການທີ່ລະດັບລາຄາ ຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ລາຄາສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ:

ລາຄາເສື້ອ 2021 ເເມ່ນ 100,000 ກີບ ມາໃນ 2022 ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 125,600 (ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,600 ໃນອັດຕາເງິນເຟີ້ 25.6%)

ບົດລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2022 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມເດືອນພະຈິກ 2022 ທຽບ ປີຕໍ່ປີ ຫຼືທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 38,5% (ເດືອນຕຸລາ 2022 ແມ່ນ 36,7).

ໝວດທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 55,4%, ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ.

ເພີ່ມຂຶ້ນ 42,3%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 42%, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມເພີ່ມຂຶ້ນ 30,97% ແລະ ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,41%.

ທຸບສະຖິຕິອີກແລ້ວ! ຖືວ່າເປັນສະຖິຕິທີ່ສູງທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button