ລະວັງຕົວໃຫ້ດີ !! ລາຍຊື່ຄົນຕິດເອດ ໃນປະເທດລາວ

ສະຖານະການ ໂລກເອດ ຍັງຢູ່ນຳພວກເຮົາ !!! ຕາມການລາຍງານຂອງຫົວຫນ້າສູນຕ້ານເອດ ສະເພາະຢູ່ໃນ ສປປ.

ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທຳອິດໃນປີ 1990 ແລະ ພົບຜູ້ທີເປັນພະຍາດເອດ ໃນປີ 1992 ປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ17,730 ຄົນ ເປັນພະຍາດເອດທັງໝົດ 6,357 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 5,156 ຄົນ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົົດ ກວມເອົາເພດຊາຍ 66 %.

ວັນທີ 1 ທັນວາ 2022, ທົ່ວໂລກໄດ້ກຳນົດເອົາວັນດັ່ງກ່າວເປັນ ວັນສາກົນຕ້ານເອດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນທຳອິດ ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃນປີ 1988. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວໂລກຄຳນຶງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດ

ລວມເຖິງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການຍອມຮັບ ແລະ ຫ່ວງໃຍຕໍ່ ຜູ້ຕິດເຊື້ອສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດໃນ ສປປ. ລາວ ແຕ່ປີ 1990-2021, ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີສະສົມທັງຫມົດ: 16,132 ຄົນ.

– ເສຍຊີວິດແລ້ວ 4,931ຄົນ– ຍິງ 6,930 ຄົນ.

– ຍັງມີຊີວິດຢູ່ 11,201ຄົນ– ເຈັບປ່ວຍເປັນເອດ 6,261 ຄົນ.

– ຊາຍ 9,202 ຄົນ.

ລະວັງຕົວໃຫ້ດີ !! ລາຍຊື່ຄົນຕິດເອດ ໃນປະເທດລາວ.

ສະຖານະການ ໂລກເອດ ຍັງຢູ່ນຳພວກເຮົາ !!! ຕາມການລາຍງານຂອງຫົວຫນ້າສູນຕ້ານເອດ ສະເພາະຢູ່ໃນ ສປປ.

ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທຳອິດໃນປີ 1990 ແລະ ພົບຜູ້ທີເປັນພະຍາດເອດ ໃນປີ 1992 ປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ17,730 ຄົນ ເປັນພະຍາດເອດທັງໝົດ 6,357 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 5,156 ຄົນ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົົດ ກວມເອົາເພດຊາຍ 66 %.

ວັນທີ 1 ທັນວາ 2022, ທົ່ວໂລກໄດ້ກຳນົດເອົາວັນດັ່ງກ່າວເປັນ ວັນສາກົນຕ້ານເອດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນທຳອິດ ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃນປີ 1988. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວໂລກຄຳນຶງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດ

ລວມເຖິງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການຍອມຮັບ ແລະ ຫ່ວງໃຍຕໍ່ ຜູ້ຕິດເຊື້ອສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດໃນ ສປປ. ລາວ ແຕ່ປີ 1990-2021, ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີສະສົມທັງຫມົດ: 16,132 ຄົນ.

– ຍັງມີຊີວິດຢູ່ 11,201ຄົນ– ເຈັບປ່ວຍເປັນເອດ 6,261 ຄົນ.

– ເສຍຊີວິດແລ້ວ 4,931ຄົນ– ຍິງ 6,930 ຄົນ.

– ຊາຍ 9,202 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *