ຫົວໃຈແມ່ ເກືອບຢຸດເຕັ້ນ ! ຢ່າເອົາແຜ່ນຫີນ-ປູນ ໄວ້ໃນເຮືອນ

! ຢ່າເອົາແຜ່ນຫີນ ແຜ່ນປູນມາວາງໄວ້ໃນບໍລິເວນບ້ານ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດທີ່ມີຜິດມາລີ້ຊ້ອນອາໃສຢູ່.

ທີ່ອາດເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ.

ເຊັ່ນ ເຫດການນີ້ ຜ່ານໄປ 6 ຊົ່ວໂມງແລ້ວ ລູກຂ້ອຍຍັງຢູ່ໃນອາການໂຄມາ;

ເຊິ່ງໝໍໄດ້ໃສ່ນໍ້າ, ຂ້າເຊື້ອ, ກວດກເລືອດ, ໃຫ້ຢາແກ້ແພ້, ແລະ ສີດຢາແກ້ຜິດງູເຫົ່າ.

..

ຂໍໃຫ້ລູກຂ້ອຍປອດໄພແນ່ເດີ້ ສາທຸ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *