ຢ່າແນມຫນ້າຄົນເມືອງໄຊ ບໍ່ຊັ້ນເຈີ້ແບບນີ້

ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອແດ່ທຸກຄົນຜູ້ໄດຮູ້ຈັກແດ່ແມ່ນລູກຫລານໃຜເດຂໍໃຫ້ມາຮັບພິດຊອບແດ່ເດີຖ້າເຫັນຄີບນີ້ລາວຢູບາ້ນໄດເມືອງໄດບອກແດ່ແມ່ນລູກຜູ້ໄດ

.ເລືອງມີຢູ່ວາ່ຫລານຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກແຕ່ນາປາຊິມາເມືອງໄຊຢູດີໆລະມີຄົນມາລັດຕີ

ໂດຍຫລານຂ້າພະເຈົ້າບໍຮູ້ຈັກແລະບໍເຄີຍເຫັນມາກອນ.

ອີກຍາງຫລານຂ້າພະເຈົ້າບໍເຄີຍມີເລືອງນຳໄຜຈັກເທືອ.ຜູ້ໄດ້ຮູ້ທັກແຊັດມາເດີ58225113

ຊົມຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *