ຍ້ອນຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ທຳໃຫ້ຄົນເຖົ້າມັກຫລົງແລະທອນເງິນຜິດ

ເງິນອອກໃຫມ່ໃບ 10,000 ກີບ ຄ້າຍຄືໃບ 100,000 ກີບ.ໃບ 20,000 ກີບ.

ກີບ.ນີ້ຄືສາເຫດທີ່ທຳໃຫ້ຄົນເຖົ້າມັກຫລົງແລະທອນເງິນຜິດ

ຄ້າຍຄືໃບ 50,000 ກີບ.ນີ້ຄືສາເຫດທີ່ທຳໃຫ້ຄົນເຖົ້າມັກຫລົງແລະທອນເງິນຜິດ

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *