ຕ້ອງການກຳມະກອນແລະນາຍຊ່າງຈຳນວນຫລາຍ

ຕ້ອງການກຳມະກອນແລະນາຍຊ່າງຈຳນວນຫລາຍເລີມຕົ້ນມື້ຫນື່ງ80000-100000ກີບຕໍ່ມື້ລ້ຽງ

ເຂົ້າ3ຄາບມີບ່ອນພັກເຊົ່າພ້ອມຖ້າດຸໝັ້ນຂະຫຍັນຈະພິຈາລະນາພິເສດ

_ຊ່າງແມ່ນເລີມຕົ້ນມື້ຫນື່ງ100000-150000ກີບຕໍ່ມື້ລ້ຽງເຂົ້າສາມຄາບມີບ່ອນພັກເຊົ່າພ້ອມ

-ຫນ້າວຽກແມ່ນວຽກປູນວຽກຍູ່ເຂດພິເສດແຂວງໄຊສົມບູນ

(ໃຜສົນໃຈສອບຖາມຂໍໝູນໂທຫລືແອບໃດ58796233-91126677ເອົາຄົນພ້ອມເຮັດ

ວຽກປະເພດວຽກແມ່ນວຽກປູນຍູ້ລໍ້ວຽກກຳມະກອນທົວໄປ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *