ໄປສະໝັກເລີຍ..!! ໂຮງແຮມຫູໜານ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

1. ເຄົາເຕີ້.

ຂຽນອ່ານເວົ້າພາສາຈີນໄດ້ HSK 4 ຈີຂື້ນ、ໃຊ້ຄອມເປັນ2. ພະນັກງານຫ້ອງການ.

ຂຽນອ່ານເວົ້າພາສາຈີນໄດ້ HSK 4 ຈີຂື້ນ、ໃຊ້ຄອມເປັນ3. ພະນັກງານເສີບ.

ຄົນລາວ, ຍິງ-ຊາຍ ສູງ 160 cm ຂຶ້ນເມື່ອ4. ແມ່ບ້ານອະນາໄມ.

ຄົນລາວ, ເພດຍິງ ສູງ 150 cm ຂຶ້ນເມື່ອ5. ລປພ ,ຄົນຂັບລົດ.

ຄົນລາວ, ເພດຊາຍ ສູງ160cm ຂຶ້ນເມື່ອ6. ໝໍນວດ.

ຄົນລາວ, ຍິງ ສູງ 160 cm ຂຶ້ນເມື່ອ7.  ສະປາ.

ຄົນລາວ, ຍິງ ສູງ 160 cm ຂຶ້ນເມື່ອ8. ສາວພີອາ.

ຄົນລາວ, ຍິງ ສູງ 160 cm ຂຶ້ນເມື່ອTEL:020-52527777WhatsApp:02056252888.

ໂຮງແຮມຫູໜານຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ໄດ້ພາສາຈີນ:ພະນັກງານຫ້ອງການ 10 ຕຳແໜ່ງ.

( ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ2ລ້ານ5)ພະນັກງານເຄົາເຕີ້ 10 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ2ລ້ານ5+ເງິນ%)ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 10 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ2ລ້ານ5+ເງິນ%)

ຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ພາສາຈີນ:ແມ່ຄົວ 1 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ1ລ້ານ8)ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ1ລ້ານ5)ແມ່ບ້ານ 2 ຕຳແໜ່ງ.

(ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ1ລ້ານ5)ຄົນຂັບລົດເພດຍິງ 1 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ1ລ້ານ5)ກຳມະກອນ 10 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ1ລ້ານ8)ລປພ 2 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ1ລ້ານ5)

ໝໍນວດ 10 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເລີມຕົ້ນເດືອນລະ3ລ້ານຂຶ້ນໄປ)ສາວພີອາ 10 ຕຳແໜ່ງ(ເງິນເລີມຕົ້ນເດືອນລະ6ລ້ານຂຶ້ນໄປ)ສົນໃຈອິນບອກ ຫຼື ຕິດຕໍ່ 02056252888

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *