ດ່ວນ..!! ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ບໍ່ເກືອ ຕ້ອງການພະນັກງານ 574 ຄົນ ຟຣີຫໍພັກ-ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ຂ່າວດີ ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ບໍ່ເກືອ ບ້ານດົງໃຕ້
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດ່ວນ!
ໃຜສົນໃຈຫລືຢາກຖາມລາຍລະອຽດຕື່ມສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມເບີ

ບໍລິສັດມີທີ່ຢູ່ທີ່ພັກຕິດແອ ແລະ ລ້ຽງອາຫານ 3 ຄາບຟຮີ
ໃນຊ່ວງເທດສະການຕ່າງໆກໍ່ມີຂອງຂວັນໃຫ້,ເດືອນ1ພັກ4ມື້.

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ດ່ວນ!
I. ຕໍາແຫນ່ງໂຊເຟີ
1. ໂຊເຟີ ຂັບລົດດ້າມ 35 ຕໍາແຫນ່ງ.
2. ໂຊເຟີ ຂັບລົດຕັກ 25 ຕໍາແຫນ່ງ.
3. ໂຊເຟີຂັບລົດດຸດ 13 ຕໍາແຫນ່ງ. 4. ໂຊເຟີ ຂັບລົດຈົກ 2 ຕໍາແຫນ່ງ.
5. ໂຊເຟີລົດບໍລິຫານ 3 ຕໍາແຫນ່ງ.
6. ໂຊເຟີຂັບລົດ6ລໍ້ສົ່ງຄົນ 6 ຕໍາແຫນ່ງ.(ອຸໂມງ) 7. ໂຊເຟີຂັບລົດຟົກລິບ+ລົດຂື້ນເກືອ 39 ຕໍາແຫນ່ງ.

II. ຕໍາແຫນ່ງຊ່າງ
1. ຊ່າງໄຟຟ້າ 25 ຕໍາແຫນ່ງ.(ອຸໂມງ)
2. ຊ່າງເຊື່ອມ 10 ຕໍາແຫນ່ງ.(ອຸໂມງ)
3. ຊ່າງຊ້ອມແປງລົດຫນັກ 30 ຕໍາແຫນ່ງ.
4. ຊ່າງຊ້ອມແປງ 30 ຕໍາແຫນ່ງ.(ອຸໂມງ)
III. ຕໍາແຫນ່ງທົ່ວໄປ
1. ກໍາມະກອນຫຸ້ມຫໍ່ 160 ຕໍາແຫນ່ງ.(ໂຮງງານ) 2. ກໍາມະກອນທົ່ວໄປໂຮງງງານ 66 ຕໍາແຫນ່ງ. 3. ກໍາມະກອນຍາມສາຍພານ 24 ຕໍາແຫນ່ງ. 4.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນຢູ່ ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ.(ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເກືອໂປຕາສ ບ້ານດົງໃຕ້) ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ບ້ານດົງໃຕ້,ເມືອງທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ທາງບໍລິສັດມີ ທີ່ພັກຕິດແອ ແລະ ອາຫານ 3 ຄາບໃຫ້ຟຣີ!
aulan: 020 28879122, 020 59925955, 020 59111359, 020 76910559. ຫມາຍເຫດ: ອາຍຸຕ້ອງເກີນ 18 ປີ ຂື້ນໄປ.
ເອກະສານສະຫມັກປະກອບມີ: – ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈໍາຕົວ. – ໃບກວດສຸຂະພາບ – ໃບແຈ້ງໂທດ. – ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່. – ຮູບ34ຈໍານວນ1ໃບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *