ປັບລາຄາທາງດ່ວນ ຕາມເລດເງິນ

ປັບລາຄາທາງດ່ວນ ຕາມເລດເງິນ.

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ.

ບໍລິສັດ ທາງດ່ວນວຽງຈັນ- ວັງວຽງ.

ໄດ້ປັບລາຄາທາງດ່ວນ ໂດຍອິງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນໂດລາສະຫະລັດ.

ຖ້າຈະໄລ່ຕາມເລດ ເກັບເປັນເງິນໂດລາຈະດີກວ່າຈຶ່ງບໍ່ປັບລາຄາຫລາຍເທື່ອ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *