ຄູ່ຜົວເມຍ ອາສາໄດ້ 6 ປີ.. ຕັດສີນໃຈ ລາອອກພ້ອມກັນ

ູ່ຄູ່ຜົວເມຍ ອາສາໄດ້ 6 ປີ.. ຕັດສີນໃຈ ລາອອກພ້ອມກັນ.

ນາຍຄູອາສາ(ຜົວ) ແລະ ນາຍໝໍອາສາ(ເມຍ) ຕັດສິນໃຈລາອອກແລ້ວເດີ,.

ຈຳເປັນຕ້ອງວາງບິກວາງສໍວາງເຂັມສັກຢາໄປເຮັດໄຮ່ເຮັດສ່ວນຄືເກົ່າລະເດີ. ເຮັດວຽກມາ6ປີບໍ່ໄດ້ໂກຕາລັດຖະກອນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *