ປີນີ້ເປັນອີກປີທີ່ລາວເຮົາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນເວທີຈັກກະວານ.

UPDATE 🔥l THE 71st MISS UNIVERSE FAN FAVORITES l LAOS 🇱🇦


TOP 5 FINALIST
1. LAOS 🇱🇦 : 211,1500 points

2. CAMBODIA 🇰🇭 : 165,545 points

3. PHILIPPINES 🇵🇭 : 99,478 points

4. MYANMAR 🇲🇲 : 58,055 points

5. THAILAND 🇹🇭 : 22,655 points

TOP 10 BUDDING UP

VIETNAM 🇻🇳

KYRGYZSTAN 🇰🇬

BELIZE 🇧🇿

SOUTH KOREA 🇰🇷

SPAIN 🇪🇸

Others : Nepal 🇳🇵, USA 🇺🇸,

Angola 🇦🇴, South America 🇺🇸 and

Namibia 🇳🇦

Link : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MissUniversePredictions&set=a.697988715105672

CONTEST END IN JAN 12th, 2023, 6.00 PM., New Orleans, Louisiana, Unit ed States

The fanpick poll will be released at the end of the competition

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *