Lao News

ເບິ່ງແລ້ວນຳ້ຕາໄຫຼ ສາວນ້ອຍພິການ

ເບິ່ງແລ້ວນຳ້ຕາໄຫຼ ສາວນ້ອຍພິການ ມືໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ແຕ່ມີຄວາມຝັນຢາດເປັນນາງງາມີແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດເປັນໄປໄດ້

ນ້ອງລາວກໍ່ດີໃຈແຮງນຳ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ ທີ່ລາວເຮັດ ເຖິງມືລາວຜິດການບໍ່ມາສາມາດໃຊ້ ໂຫວດ.

ໄດ້ແຕ່ກໍາພະຍາຍາມ ໃຊ້ຕີນໂຫວດ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ໃຫ້ປ່າເຢັງຊາ ລໍາ.

ຄລິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button